Joonistel ja liigeste tootlemine. Närvisüsteem – Vikipeedia

Seda saaks kasutada ka siidipõhiste nanotehniliste ja mikroelektromehaaniliste süsteemide ehitamiseks. Meie tehnika vastupidavuse ja korratavuse demonstreerimiseks keevitasime erineva läbimõõduga siidkiud erinevates konfiguratsioonides täiendavad joonised 13 ja See näitas, et a- heelilise konformatsiooni suurenemine võib olla tingitud nõrkade vesinikuga seotud beeta-lehtede ümberkorraldamisest. Näitasime kahe erineva siidikiu kontaktpiirkonna liitmist, kui neid eksponeeriti femtosekundiliste impulssidega 10—60 s. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised kaitsegaasmetallkaarkeevitusest, keevitusseadmetest, keevitustehnoloogiatest, keevitusmaterjalidest, materjalide ettevalmistamisest keevituseks, keevituse erinevatest asenditest, deformatsioonidest, esinevatest defektidest ja nende ärahoidmise võtetest, tööjoonistest, keevisõmbluste kontrollimisest ning tööohutusest.

Õpetusega taotletakse, et õppija tutvub valitud erialaga, tehnika ja tootmisega seotud ettevõtetega, eriala õppekavaga ning õppetöö korraldusega koolis. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised arvuti seadmetest, ohutusnõuetest kuvariga töötamisel, failidest ja kaustadest, arvutivõrkudest, serverist ja arvutiviirustest, Internetist ja selles peituvatest ohtudest, e-kirjast, hea suhtlustava põhimõtetest elektroonilises keskkonnas.

Õppija oskab arvutit sisse ja välja lülitada, käivitada programme, muuta akende suurusi ja kasutada menüüsid, luua, avada, trükkida ja salvestada dokumente, otsida infot ja seda salvestada, koostada ja saata e-kirju, koostada ja Joonistel ja liigeste tootlemine avaldust, elulookirjeldust, iseloomustust ja seletuskirja. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised majandusalastest põhimõistetest ja seaduspärasustest, valitsuse rollist majanduses, Eesti majanduse arengusuundadest, turumajanduse põhikomponentidest, ettevõtluse alustest, ettevõtte finantseerimise ja administreerimise põhimõtetest, ühistegevuse põhimõtetest, ühistulise ettevõtluse olemusest, äriplaani koostamise põhimõtetest, FIEna tegutsemise Joonistel ja liigeste tootlemine.

Õppija oskab hinnata enda valikuid majandusotsustena, seostada nõudlust ja pakkumist igapäevaelus toimuvaga, hinnata enda valikuid palgatöötajana või ettevõtjana, leida vajalikku infot ettevõtlusega alustamiseks ja selles osalemiseks, leida enda vajadustele vastavad pangateenused ja investeerimisvõimalused.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised oma tegevusvaldkonna seadusandliku reguleerimise vajalikkusest, töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest, töölepingu poolte seadusega sätestatud õigustest ja kohustustest, töölepingu sõlmimise, muutmise ning lõpetamise alustest, palga ja puhkuse arvestamise alustest, töötingimuste kujundamise alustest, töösuhete pinnalt tekkinud vaidluste lahendamise võimalustest.

Õppija oskab lahendada töösuhete pinnal tekkinud vaidlusi, leida vajalikku infot õigusaktide kohta. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised tööandja ning töötaja õigustest ja kohustustest töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste vallas, töökeskkonna ohuteguritest, kutsealaga seonduvatest tööohutus- ja tööhügieeninõuetest, esmaabi üldistest põhimõtetest, üldistest keskkonnaprobleemidest ja säästava arengu põhimõtetest, jäätmekäitluse vajadusest ja jäätmekäitluse keskkonnasäästlikest põhimõtetest.

Õppija oskab hinnata töökoha ohutegureid, ohutult käsitseda erinevaid käsitööriistu, väikemehhanisme ja tööpinke, kasutada füsioloogiliselt õigeid töövõtteid Haige kuunarnukid asendeid, märgata keskkonna reostamise võimalikke ohte, neid ennetada, tegutseda ohuolukorras.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised detailide ja koostude kujutamisest, tööjooniste koostamisest ning oskused lugeda tehnilist joonist. Õppija oskab lugeda tehnilist joonist, joonestada lihtsamate detailide ja koostada eskiise.

Polve Sustav Jointide ravi Novosibirsk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab erialaga seotud sõnavara, mõisted ja terminid, teadmised tööde tehnoloogilise järjekorra kirjeldamiseks, erialaste tekstide mõistmiseks vajalike teabeallikate kasutamise oskuse. Õppija oskab lugeda erialast teksti sõnaraamatu abiga, aru saada võõrkeelsetest tööülesannetest ja töökirjeldustest, aru saada võõrkeelsetest materjalide, töövahendite ja seadmete märgistustest.

MATERJALIÕPETUS 2 Käsitletavad teemad: materjalide liigitus ja omadused, mustad metallid ja nende sulamid: malmid, terased, terase termiline ja termokeemiline töötlemine, mittemustmetallid ja nende sulamid, metallide korrosioon ja korrosioonitõrje, pinnakatted, pulbermaterjalid, keraamilised materjalid, kõvasulamid, polümeermaterjalid. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised kasutatavate materjalide mehaanilistest, keemilistest ja füüsikalistest omadustest, kasutamisest ja jäätmekäitlusest.

Õppija oskab seostada materjali omadusi kasutusalaga, valida materjale vastavalt nende kasutustingimustele, leida infot erinevate materjalide kohta. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused mõõtmisest, mõõteriistade otstarbest ja kasutamisest, kuju ja asendi hälvetest ning pinna karedusest. Õppija oskab valida ja kasutada mõõtmisel vajalikku mõõte- või kontrollriista, hinnata mõõtetulemust. LUKKSEPATÖÖD 12 Käsitletavad teemad: materjalide ettevalmistamine, töökoha korraldamine, tasapinnaline ja ruumiline märkimine, raiumine, viilimine, puurimine, õgvendamine, painutamine, lõikamine, keermetamine, neetimine, süvitamine, hõõritsemine, sobitamine, lihvimine ja poleerimine, kaabitsemine, plankimine, soveldamine, viimistlemine kuulide ja liivaga, graveerimine, töötamine tasalihvpingil, terituspingil, treipingil ja freespingil.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb ohutusnõudeid lukksepatöödel; Joonistel ja liigeste tootlemine korraldamist; materjalide ratsionaalset kasutamist; tasapinnalist ja ruumilist märkimist; lukksepatööde käsitööriistu; lukksepatöödel kasutatavaid tööpinke; Joonistel ja liigeste tootlemine töötlemise võtteid; lõikamise ja tükeldamise võtteid; raiumise võtteid; painutamise võtteid; keermete määramist ja keermetamise võtteid; neetimise võtteid; lihvimise ja poleerimise võtteid; kuulide ja liivaga viimistlemise võtteid; soveldamise võtteid; sobitamise võtteid; kaabitsemise võtteid; pingitööde tehnoloogiaid; jagamispea ja pöördlaua kasutamist; tulemuste kontrolli vajadust; tõsteseadmete kasutust; troppimisvõtteid.

Õppija oskab oma töökohta ette valmistada; valida materjali; teha pinnajaotust; arvutada materjalikulu; puhastada ja õgvendada materjali; teha märkimist; teha lõikamistöid; teritada lukksepatööriistu; teritada puure; teha puurimistöid; teha raiumistöid; teha painutustöid; lõigata sise- ja väliskeermeid; teha neetimistöid; graveerida käsitööriistadega ja tööpinkidel; kasutada lukksepatöödel freespinki; kasutada lukksepatöödel treipinki; kasutada lukksepatöödel tasalihvpinki, tagada töödel joonisel esitatud nõuded; töötada tõsteseadmetega ja teostada troppimist; töötada ennast ja keskkonda säästvalt.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised elektrist, elektriseadmetest ja Joonistel ja liigeste tootlemine, elektrienergia kasutamisest ning elektriohutusest. Õppija oskab määrata elektri voolutugevust, pinget, takistust, kasutada elektriseadmeid ja -aparaate, kasutada ohutuid töövõtteid elektriseadmetega töötamisel. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised metallide keevitusprotsessidest, -tehnoloogiatest ja -seadmetest, omandab õiged ja ohutud töövõtted ning oskused keevitada elekterkeevitusseadmetega ning teha metallide lõiketöid.

Õlgade elektroforees

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised erinevatest veetranspordi liikidest, nende ökonoomsusest ja loodussäästlikust kasutamisest ning laevandusterminoloogiast. Õppija oskab kasutada laevandusterminoloogiat, kasutada laevaehituse norme ja standardeid, leida vajalikku informatsiooni.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised laevade ehitust, nende seadistest ja süsteemidest. Õppija oskab kasutada tehnilist dokumentatsiooni. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised laevaehituses kasutatavatest tehnoloogilistest protsessidest.

Närvirakk on peamiseks infotöötlust vahendavaks rakutüübiks närvisüsteemis. Tüüpilisel närvirakul on neli funktsionaalselt erinevat osa [2] : Rakukeha sooma : rakukeha on närviraku metaboolne keskus, kus toimub nii geenide ekspressioon kui energia tootmine mitokondrites. Dendriidid : närvijätked, mis on närvirakkude sisendstruktuuriks. Akson : raku väljundjätke, mis kannab närviimpulsse rakukehast presünaptiliste terminalideni.

Õppija oskab kasutada laevaehituse tehnilist dokumentatsiooni. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised laevakerede valmistamisel kasutatavatest tehnoloogilistest protsessidest, oskused laevakere detailide ja elementide valmistamisel, erinevate seadmete, tööriistade, seadiste ja rakiste kasutamiseks.

Õppija oskab kasutada tehnilist dokumentatsiooni, märgistada laevakere detaile ja komplekti, lõigata välja toorikuid ja detaile erinevatel seadmetel, töötada elektri- ja pneumotööriistadega, painutada ja rihtida metalli, teostada lihtsamaid koostetöid laevakere elementide, sõlmede, sektsioonide valmistamisel.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised laevakere remontimisel kasutatavatest tehnoloogilistest protsessidest, oskused laevakere remonditööde teostamiseks erinevate seadmete, tööriistade, seadiste ja rakistega, samuti oskused tehnoloogiliste protsesside koostamiseks lihtsamate laevakere elementide valmistamiseks. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused mõõtmisest ja tolereerimisest, mõõteriistade otstarbest ja kasutamisest ning teadmised kvaliteedijuhtimise põhimõtetest ettevõttes.

LUKKSEPATÖÖD 2 Käsitletavad teemad: üldteadmised lukksepatööst, lukksepa tööriistad, kasutatavad mõõteriistad, märkimine, raiumine, viilimine, lõikamine, õgvendamine, neetimine, puurimine, keermetamine, lihvimine ja poleerimine. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised lukksepatöödest: raiumisest, viilimisest, lõikamisest, õgvendamisest ja painutamisest, neetimisest, puurimisest ja keermetamisest, lihvimisest ja poleerimisest, lukksepatööde tegemise tööriistadest, tööriistade teritamisest ja hooldamisest, mõõteriistade kasutamisest, tasapinnalisest ja ruumilisest märkimisest.

Mis on elektroforees

Õppija oskab märkida toorikuid, kasutada erinevaid kontroll- ja mõõteriistu, valmistada lihtsamaid tooteid, kasutades erinevaid lukksepa töövõtteid, kasutada ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid. KEEVITUSE ALUSED 1 Käsitletavad teemad: detailide ühendamise peamised viisid, keevitamise olemus, keevitusviisid, keevisliited, keevisõmbluste liigid, keevisõmbluste tähistamine joonisel, keevisõmbluste asendid ruumis, detailide ettevalmistamine keevituseks, keevitusalased normatiivaktid ja standardid.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab põhiteadmised keevitusest, keevitusviisidest, keevisõmbluste erinevatest tüüpidest, kasutatavatest keevituspositsioonidest ja detailide ettevalmistamisest keevitamiseks.

Õppija oskab detaile ette valmistada keevitamiseks, kasutada tööjoonist. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised gaaskeevitusest, gaaskeevitusseadmetest, keevitusviisidest, keevisõmbluste erinevatest tüüpidest, keevituspositsioonidest, lisamaterjalidest, gaasidest, materjalide ja detailide ettevalmistamisest keevitamiseks, esinevate defektide tekkimise põhjustest ja nende ärahoidmise võtetest.

Papaveriini korral on lihaskoe, kuseteede ja kaksteistsõrmiksoole normaalse töövõime taastamiseks ette nähtud elektroforees. Papaveriini kasutatakse sageli koos dibazooliga aeglustunud vereringe taastamiseks, ainevahetusprotsesside aktiveerimiseks, spasmide leevendamiseks ja lapse aktiivsuse suurendamiseks. Kuidas protseduuri tehakse Elektroforeesi kasutatakse emakakaela ja nimmepiirkonna osteokondroosi korral, bronhiaalastma korral. See protseduur parandab verevoolu ja aitab ravimitel kahjustatud piirkonda sattuda. Elektroforeesiseadmel on kaks metallplaati.

Õppija oskab: kasutada gaaskeevitusseadmeid, valida gaaskeevitusvõtteid, lisamaterjale; gaase, keevitada põkkliiteid asendites PA, PC, PF, pööratavat toru asendis PA vastavalt kvaliteedijärgule C, detaile ette valmistada keevitamiseks, kasutada ohutuid töövõtteid. GAASLÕIKAMINE 1 Käsitletavad teemad: termilise lõike liigid, Valu artriidi valu olemus, gaaslõikamise seadmed, gaaslõikamise tehnoloogiad, hapnik-räbustiga lõikamine, masinaga gaaslõikamine, materjalide ettevalmistamine lõikamiseks, erinevate profiilide lõikamine, lõikamise kvaliteet ja lõikamise defektid, materjalide deformatsioonid, tööohutus lõikamisel, elektrienergia, kasutatavate gaaside ja materjalide kokkuhoiu võimalused, jäätmekäitlus.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised gaaslõikamisest, gaaslõikeseadmetest, gaaslõikamistehnoloogiatest, masinaga gaaslõikamisest, materjalide ettevalmistamisest lõikamiseks, erinevate profiilide lõikamisest, esinevatest defektidest ja materjalide deformatsioonist Joonistel ja liigeste tootlemine nende ärahoidmise võtetest.

Õppija oskab: kasutada gaaslõikamise seadmeid, valida gaaslõikamise võtteid, lõigata sirg- ja kõverjooneliselt, ette valmistada detaile lõikamiseks nurga all, hinnata lõike kvaliteeti välisvaatlusega ja mõõtmisega, kasutada ohutuid töövõtteid.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised käsikaarkeevitusest, keevitusseadmetest, keevitustehnoloogiatest, keevitustehnikast, keevituselektroodidest, materjalide ettevalmistamisest keevituseks, erinevatest keevitusvõtetest, esinevatest defektidest ja nende ärahoidmise võtetest, materjalide deformatsioonidest, keevisõmbluste kontrollimisest ja tööohutusest.

Õppija oskab: kasutada käsikaarkeevituse seadmeid, valida keevitusrežiime ja elektroode, keevitada nurkõmblusi asendites PB, PF, keevitada põkkõmblusi asendites PA, PF, PC, keevitada pööratavat toru asendis PA vastavalt kvaliteedijärgule C, hinnata õmbluste kvaliteeti välisvaatlusega Joonistel ja liigeste tootlemine mõõtmisega, lugeda tööjooniseid, kasutada ohutuid töövõtteid. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised kaitsegaasmetallkaarkeevitusest, keevitusseadmetest, keevitustehnoloogiatest, keevitusmaterjalidest, materjalide ettevalmistamisest keevituseks, keevituse erinevatest asenditest, deformatsioonidest, esinevatest defektidest ja nende ärahoidmise võtetest, tööjoonistest, keevisõmbluste kontrollimisest ning tööohutusest.

Video: Sensation and Perception: Crash Course Psychology #5 2021, Aprill

Õppija oskab: kasutada traatelektroodiga keevitamise seadmeid, valida keevitusrežiime, traatelektroode, gaase ja gaasisegusid, keevitada nurkõmblusi asendites PB, PF, keevitada põkkõmblusi asendites PA, PF, PC, keevitada pööratavat toru asendis PA vastavalt kvaliteedijärgule C, hinnata õmbluste kvaliteeti visuaalse vaatlusega ja mõõtmisega, lugeda tööjooniseid, kasutada ohutuid töövõtteid.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised argoon-kaarkeevitusest volframelektroodiga, keevitusseadmetest, keevitustehnoloogiatest, keevisõmblustest, volframelektroodidest, keevitus kaitsegaasidest, metallide ettevalmistamisest keevituseks, Joonistel ja liigeste tootlemine defektidest ja nende ärahoidmise võtetest, deformatsioonidest, keevisõmbluste tähistamisest tööjoonistel, keevisõmbluste kontrollimisest ning tööohutusest.

Õppija oskab: kasutada argoon-kaarkeevituse seadmeid, valida keevitusrežiime inertgaasides keevitamisel, keevitada nurkõmblusi asendites PB, PF, keevitada põkkõmblusi asendites PA, PF, PC, keevitada pööratud toru asendis PA vastavalt kvaliteedijärgule C, hinnata õmbluste kvaliteeti visuaalse vaatlusega ja mõõtmisega, lugeda tööjooniseid, kasutada ohutuid töövõtteid.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised keevitamise ja lõikamise kvaliteedi ja tootlikkuse tõstmise meetoditest: plasmakeevitusest, laserkeevitusest, automaatkeevitusest räbusti all, elektronkiirega keevitusest, kõrgtootlikest käsikaarkeevituse võtetest, keevituse automaatliinidest, tööstusrobotitest, plasttorude keevitamisest, keevitusel kasutatavate materjalide ja elektrienergia normidest ning kokkuhoiust.

Õppija oskab: kasutada oma teadmisi keevitamise ja lõikamise kvaliteedi ning tootlikkuse tõstmise meetodite LIVIC salvi liigestele, arvestada materjalide ja elektrienergia norme ja kokkuhoidu. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised keevisõmbluste ja konstruktsioonide Joonistel ja liigeste tootlemine meetoditest. Õppija oskab: kontrollida keevisõmblusi välise visuaalse vaatlusega ja mõõtmistega, kasutada keevisõmbluste kontrollimisel kaasaegseid kontrollimeetodeid, kasutada keevitaja pädevuses olevaid kontrolli meetodeid.

Joonistel ja liigeste tootlemine

Kuidas teha liigeste valu Geelid liigeste hoorumiseks

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised masinaelementide ehitusest, tööpõhimõttest, mehhanismide ja masinate koostamise operatsioonidest, reguleerimisest ja kontrollimisest ning oskused masinaehituses kasutatavate liidete tegemiseks, sõlmede koostamiseks, detailide ja sõlmede sobitamiseks, masina, seadme või mehhanismi koostamiseks, katsetamiseks ja reguleerimiseks.

Õppija oskab eristada meeter- toll- ja torukeermeid, laagrisõlmede koostamist ja lahti võtmist, liidete koostamist ja lahti võtmist, arvutada ülekande arvu, teostada masinaehituses kasutatavaid liiteid ja määrata nende vastavust nõuetele, koostada kooste, neid kontrollida ja reguleerida, koostada mehhanisme seadmeid ja masinaid, neid katsetada, mõõta tööparameetreid, reguleerida, avastada mehhanismide, seadmete ja masinate rikkeid, määrata rikete põhjusi ja kõrvaldada rikkeid, kasutada määrimisseadmeid.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised metallide keevitusprotsessidest, -tehnoloogiatest ja -seadmetest, omandab õiged ja ohutud töövõtted ning oskused keevitada kattega elektroodidega ISO ja metallelektroodiga aktiivgaasis ISOkeevise visuaalse kontrolli oskused ning teha pehme- ja kõvajoodisega jootmistöid. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised masinaelementide ehitusest, tööpõhimõttest, mehhanismide ja masinate koostamise operatsioonidest, reguleerimisest ja kontrollimisest.

Õppija oskab eristada meeter- toll- ja torukeermeid, teostada masinaehituses kasutatavaid liiteid ja määrata nende vastavust nõuetele. Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb erinevate rakiste otstarvet ja töötlemistehnoloogiat; rakiste koostamist ja hooldust; pressvormide koostamise järjekorda; pressvormide pindade sobitamist; pressvormide katsetamist; pressvormide hooldust, remonti ja konserveerimist; stantside koostamist; stantside katsetamist; stantside hooldust, remonti ja konserveerimist; pressvormide ja stantside detailide valmistamise tehnoloogiaid.

Navigeerimismenüü

Õppija oskab koostada ja hooldada mõõte- ja kinnitusrakiseid, koostada ja hooldada pressvorme, koostada ja hooldada stantse. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised trei- frees- ja lihvpinkide ehitusest, treimisel, freesimisel ja lihvimisel kasutatavatest rakistest ja lõikeriistadest ning oskused metallitööpinkide seadistamisest ja teenindamisest.

Õppija oskab kinnitada tööpinki tööriistu, rakiseid ja toorikuid, kasutada erinevaid mõõteriistu tööpinkidel, mõõta tööriista parameetreid ja sisestada andmed tööpinki, teritada lihtsamaid tööriistu, treida silindrilisi ja koonilisi välis- ja sisepindu, puurida avasid, lõigata sise- ja väliskeermeid, freesida tasa- kaldpindu ja sooni, lihvida ümar- ja tasapindu, valmistada kvaliteetseid detaile vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, hooldada tööpinke, töötada ohutult.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised erinevatest tehnoloogilistest protsessidest, oskab teha valikuid erinevate tehnoloogiate vahel ja mõistab optimaalse tehnoloogia vajadusi.

Õppija oskab valida optimaalset tehnoloogiat treimisel, freesimisel ja lihvimisel, määrata lõikerežiime, valida lõikeriistu. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused universaaltreipinkidel ja freespinkidel töötamisel, mis on eelduseks APJ operaatori tööle.

Siidi töötlemine ja heterostruktureerimine valgusega

Õppija oskab valida optimaalset tehnoloogiat treimisel ja freesimisel, määrata lõikerežiime, valida lõikeriistu, kasutada erinevaid mõõteriistu tööpinkidel, kinnitada tööpinki tööriistu, rakiseid ja toorikuid, teritada lihtsamaid tööriistu, treida silindrilisi ja koonilisi välis- ja sisepindu, puurida avasid, lõigata sise- ja väliskeermeid, freesida tasa- kaldpindu ja sooni, hooldada nõuetekohaselt tööpinke, töötada ohutult. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised APJ trei- ja freespinkide ehitusest, kasutatavatest rakistest ja tööriistadest ning oskused APJ trei- ja freespinkide seadistamisest ja teenindamisest.

Õppija oskab kinnitada tööpinki tööriistu, rakiseid ja toorikuid, kasutada erinevaid mõõteriistu, mõõta tööriista parameetreid ja sisestada andmed tööpinki, teritada lihtsamaid tööriistu, käsitleda operaatorpulti, töötada APJ trei- ja freespinkidel, valmistada kvaliteetseid detaile Joonistel ja liigeste tootlemine tehnilisele dokumentatsioonile, hooldada tööpinke, töötada ohutult. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab vajalikud teadmised ja oskused APJ trei- ja freespinkidele operatsiooni tehnoloogia koostamiseks ja selle kasutamiseks detailide töötlemisel.

Õppija oskab määrata tugipunkte, Naise haigus sormega optimaalset töötlemistehnoloogiat, koostada lihtsamaid programme treipingile, koostada lihtsamaid programme freespingile. Haridus- ja teadusministri Õpetusega taotletakse, et õppija oskab koostada moekirjeldust ja kirjeldada materjale; valida ja kirjeldada kasutatavaid seadmeid; koostada tehnoloogilist töötlemise järjestust; valmistada ning lugeda tehnoloogilisi jooniseid ja skeeme; koostada koondoperatsioone ja tööliste tööoskuste tabelit; eelbalansseerida õmblusprotsessi; arvutada materjalide kulu ja teenuse hinda; arvutada töötasusid; analüüsida majanduslikke näitajaid.

Haridus ja teadusministri Kelneri lõpueksam koosneb kahest osast: teooriaosast ja praktilise teenindussituatsiooni lahendamisest. Teooriaosas käsitletakse järgmisi teemasid: tööohutus ja töötervishoid, ohuõpetus, hügieen, klienditeenindus, toitumisõpetus, menüü koostamise alused, teenindus ja müügitöö, joogiõpetus, kutsealane võõrkeel.

Praktiline teenindussituatsioon sisaldab kaht ülesannet: laua katmine ja teenindussituatsiooni lahendamine.

Turse polveliigese Spin valutab pea

Eksam on võimalik ühitada kelner I kutseeksamiga. Haridus- ja teadusministri 3. Keskkonnakaitse 5 Käsitletavad teemad: keskkonnakaitse üldised alused ja probleemid, keskkonnaalane seadusandlus, jäätmekäitlus, sh ohtlike jäätmete käitlus, atmosfääri kaitse; veekaitse.

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb keskkonnakaitse üldprobleeme ning säästva ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid, keskkonnaalast seadusandlust, jäätmekäitluse põhimõtteid ning jäätmete, sh ohtlike jäätmete liigitust, prügila tööprotsessi, atmosfääri peamisi saasteaineid ja -allikaid, õhusaaste vähendamise võimalusi, veereostuse allikaid ja reovee puhastamise meetodeid ning saastelubadega seonduvaid tingimusi.

Õppija oskab kasutada keskkonnaalaseid seadusandlikke akte, määrata jäätmete Salv ja geelid, kui liigeste poletik, esmakäidelda jäätmeid, sh ohtlikke jäätmeid, kompostida orgaanilisi jäätmeid, korraldada jäätmevedu.

Kooli õppekavad viiakse käesoleva määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist ja rakendatakse järgnevast õppeaastast sisseastunutele. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lg 31 p 2 ning Haridus- ja Teadusministeeriumi