Lapse haiguste avalikustamine

Eestis täidab sõltumatu lasteombudsmani ülesandeid õiguskantsler. Omavalitsus, lapsevanem ja perekodu kui lapse hooldaja peavad kokku leppima lapsele parima kokkusaamise koha. Katame abisaaja raviga seotud kulud reeglina ainult arvete alusel vastavalt varem esitatud ja nõukogus heaks kiidetud taotlusele, mitte ei kanna määratud toetussummat abisaaja kontole. Et julgustada lapsi oma õigusi ja kohustusi lahti mõtestama, on Õiguskantsleri Kantselei juurde asutatud lasteombudsmani nõuandev kogu, kuhu kuuluvad laste- ja noorteorganisatsioonide esindajad.

Lastefondi eesmärgid on: Võimaldada raskelt haigetele lastele vajalikku ravi ja tugiteenuseid; mõjutada raskelt haigelt laste ravi ja tugiteenuste rahastamise poliitikat; aidata kaasa lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele; teadvustada ja avalikustada lastele suunatud arstiabi korralduse ning tugiteenuste pakkumisega seotud probleeme; edendada lastele antava arstiabi kvaliteeti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates kliinikumi struktuuriüksustes; suurendada rahva teadlikkust ja haritust, et suudetaks paremini ära hoida lastel esinevate haiguste teket ja arengut ning tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi; propageerida laste, noorukite ja nende pereliikmete Juhtide ravi eakatel tervislikku eluviisi.

Oma tegevuses juhindume järgmistest põhialustest ja -mõtetest: Toetame lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ega kohalik omavalitsus kas üldse mitte või mitte täiel määral.

Aitame haigeid lapsi üle Eesti ka Tallinnassõltumata sellest, kas nad saavad ravi TÜ Kliinikumis või mitte. Oluline on, et lastele jääks söömiseks piisavalt aega. Selleks peaks kool laste toitlustamise korraldamisele laiemalt tähelepanu pöörama. Arvesse tuleks võtta, kui suur osa söögivahetunnist kulub õpilasel muule tegevusele, näiteks kui kiiresti ta jõuab sööklasse, kui kaua seisab järjekorras ja peseb käsi, katab lauda jms.

Noorematel lastel võib see võtta oluliselt rohkem aega kui vanematel lastel. Ka söögivahetundide ajastamine ja järjestus tuleb koolil sisuliselt läbi mõelda. Suurtes koolides võib kõigile sobiva lahenduse leidmine olla keeruline.

Sel juhul oleks mõistlik, kui pikema koolipäevaga vanemate klasside õpilased söövad hiljem ja nooremad õpilased varem. Kernu Põhikooli palvel selgitas õiguskantsler õpetajatele ja tugispetsialistidele kehtestatud kvalifikatsiooninõudeid.

Haridus- ja teadusministri määrusest tulenevalt peab õpetaja, kellel on Lapse haiguste avalikustamine magistrikraad ja ülikoolis läbitud õpetajakoolitus, kuid kes ei töötanud 1.

Lapse haiguste avalikustamine Vedeliku vedeliku tootlemise valamine

Sotsiaalpedagoog on õppeasutuse tugispetsialist, kellel peab olema kas erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus lubab õpetaja ametikoha täitmiseks sõlmida tähtajalise töölepingu ka inimesega, kellel pole nõutud kvalifikatsiooni.

Lapse haiguste avalikustamine Ulekaalulised valu liigestes

Samas ei näe seadus ette võimalust võtta tööle sotsiaalpedagoogi, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. Tõlgendus, et kvalifikatsiooninõuetele mittevastava sotsiaalpedagoogi töölevõtmine on lubatud, sest see pole otsesõnu keelatud, muudaks tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded sisutühjaks.

Õiguskantslerilt küsiti ka kooli huviringide tasude kohta.

  1. Suured liigesed
  2. Õiguskantsleri Aastaülevaade /
  3. Eesmärgid ja põhimõtted - Lastefond
  4. Odav kute salv lihastele ja liigestele
  5. Vanemlik hool Vanemate sotsiaalsed tagatised Koolielu Lapsed ja internet Ennetus ja edendus Noored valimistel Kontrollkäigud lasteasutustesse Lapsed ja noored Eesti ratifitseeris ÜRO lapse õiguste konventsiooni

Põhiseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi võivad munitsipaalkoolides tegutsevate huviringide tasud erineda. Seega ei pea huvikooli omanik igas koolis kehtestama oma huviringidele ühesugust tasu. Erineda võivad nii huvitegevuse sisu, juhendajatele makstavad tasud kui ka muud kulud. Seepärast ei saa nõuda, et huviringide tasud oleksid kõigis Tallinna linnale kuuluvates koolides ühesugused. Samuti ei saa pidada tasude erinevust meelevaldseks. Küsimusi tekitas veel lasteaias tegutsevates huviringides osalemise tasu ja ringide töö üldisem korraldus.

Õiguskantsler vastas avaldajale, et seaduse alusel saab munitsipaallasteaialt nõuda vaid õppekava täitmist, mitte aga õppekavavälise huvitegevuse korraldamist.

Vanemad võiksid ise kontrollida näiteks spordiregistrist huviringi treeneri kvalifikatsiooni või muid teenuse kvaliteedi Liigese valu valu käivaid andmeid.

Lasteaed peab koostama päevakava nii, et ka neil lastel, kes huviringides ei käi, oleks sel ajal huvitavat tegevust. Õiguskantslerilt küsiti, kas vald võib siduda lasteaia kohatasu suuruse lapsevanema registreeritud elukohaga. Õiguskantsler vastas, et selline kord ei ole õigusvastane. Omavalitsus võib oma eelarvest rahastatavaid teenuseid osutada oma valla elanikele soodsamalt kui teiste omavalitsuste elanikele.

Soodustusega soovib kohalik omavalitsus hoida või suurendada oma elanike arvu. Kuna osa vallaelaniku tulumaksust laekub omavalitsuse eelarvesse, on vald huvitatud, et elanike arv oleks võimalikult suur. Seega on põhjendatud, et vald teeb oma elanikele soodustusi. Avaldaja küsis õiguskantslerilt, kas on õiguspärane, et Tallinn toetab rahaliselt linna munitsipaallasteaias käivate laste toitlustamist, ent eralasteaedade lapsed samasugust toetust ei saa.

Õiguskantsler leidiset Tallinna linnal on õigus rahaliselt toetada munitsipaallasteaedades käivate Tallinna laste toitlustamist. Tegu pole lähtuvalt lapse elukohast makstava toetuse või n-ö pearahaga, vaid omavalitsuse sooviga pakkuda munitsipaallasteaias käijatele soodsamat teenust.

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi katab lapse toidukulu lasteasutuses vanem. Kui Tallinn on otsustanud linna lasteaedades käivate Tallinna laste toitlustamist toetada, võib seda käsitada linna võetud vabatahtliku ülesandena. See on lubatud, sest kohalik omavalitsus võib osutada soodsamat teenust, kui seadus nõuab. Lapse haiguste avalikustamine paluti hinnata, kas on õiguspärane, et Rakvere linn Lapse haiguste avalikustamine eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust neile sõimeealistele lastele, kelle vanematele ei maksta vanemahüvitist.

Õiguskantsler leidis, et Rakvere Linnavolikogu määruse sätted, mis seavad lapsehoiuteenuse saamise tingimuseks vanemate töötamise või tööga võrdsustatud tegevuse, on õigusvastased.

Vähiregister 1 Vähiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse vähi esinemise ja vähihaigete elumuse analüüsiks, tervishoiuteenuse korraldamiseks, vähitõrjemeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks, samuti haigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks. Meditsiiniline sünniregister 1 Meditsiiniline sünniregister edaspidi sünniregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse elus- ja surnultsündide, perinataalse haigestumuse ja suremuse epidemioloogiliseks uurimistööks, rasedusaegse ja sünnitusjärgse tervishoiuteenuse ning sündimusstatistika korraldamiseks. Müokardiinfarktiregister 1 Müokardiinfarktiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamiseks, tervishoiuteenuse ja müokardiinfarktijuhtude statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks. Tuberkuloosiregister 1 Tuberkuloosiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse tuberkuloosijuhtude registreerimiseks, ravi kulgemise ja tõhususe analüüsiks, tuberkuloositõrjemeetmete väljatöötamiseks, tervishoiuteenuse ja tuberkuloosihaigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks.

Koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et lasteaiakoha saab laps, kes on poolteist kuni seitse aastat vana ning kelle enda Lapse haiguste avalikustamine vähemalt ühe vanema elukoht on kõnealuses kohalikus omavalitsuses. Valla- või linnavalitsus võib pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega. Juhul kui lasteaiakoht asendatakse lapsehoiukohaga, peab vanem saama selle samasugustel tingimustel, nagu ta saab lasteaiakoha.

Rakvere linn kinnitas õiguskantsleri nõunikule, et linn kavatseb lapsehoiuteenuse saamise tingimusi muuta. Lapsed ja internet Paljud lapsed ja vanemad ei teadvusta veel täielikult, millist mõju võivad nutiseadmed avaldada lapse tervisele ja heaolule. Laste inernetisõltuvuse uuringu andmetel on liigne internetikasutus seotud nii kehvemate õpitulemuste, halvema tervise kui ka probleemsemate peresuhetega.

Internetisõltuvusele viitab see, kui lapse muud vajadused ja huvid hakkavad taanduma, samuti viitab sellele unustamine ja ärritumine, kui internetiaega piiratakse. Niisuguseid tunnuseid esines vahetevahel 6 protsendil teise klassi lastest ja 22 protsendil kaheksanda klassi lastest. Levinud on ka küberkiusamine ja laste seksuaalne ärakasutamine interneti vahendusel. EU Kids Online uuringu kohaselt häirib lapsi internetis kõige rohkem just pornograafilise sisuga materjal. Eestis tegutsevad veebikonstaablidkes annavad nõu internetiturvalisuse kohta ja kellega lapsed saavad Facebookis otse ühendust võtta.

Samuti püütakse koostöös politseiga ja lasteabitelefoni teenuse abil tõkestada seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide levikut. Veebilehelt tarkvanem. Digisõltuvuse kohta leiab infot ka terviseinfo kodulehelt.

Mitu inimest pöördus õiguskantsleri poole murega, et lapsevanem oli sotsiaalmeedias avaldanud või ajakirjanikega jaganud lapse eraelu kohta tundlikku teavet. Lapsed ei saa sellises olukorras ise oma õiguste eest tõhusalt seista.

Lapse haiguste avalikustamine Sustava artroosi havitamine

Väga hea oleks, kui õpetajad saaks sellel teemal oma õpilastega vestelda, et välja selgitada, mida lapsed arvavad ja kuidas nad tänapäeva maailmas oma privaatsust tajuvad. Teadupärast tuleb koolides väga sageli ette olukordi, kus töötajad ei tea, milline käitumine on õige ja mis on taunitav. Tihti avaldavad nad õpilase andmeid kas valesti või jätavad vajaliku info ilma põhjuseta avaldamata. Järgnev reaalselt juhtunud lugu aitab põhimõtet paremini selgitada.

Meenub juhtum klassijuhatajast, kes avaldas kohe pärast õppenõukogu toimumist oma klassile selle ühises Facebooki grupis postituse, et kaks õpilast ei jätka enam halva õppeedukuse tõttu selles klassis õppimist, ning hoiatas, et Lapse haiguste avalikustamine õpilased korralikumad oleks.

Siin on aga kaks punkti, millele sooviksin tähelepanu juhtida. Esmalt, klassikaaslastel on küll õigustatud huvi teada, kes nende klassis õpib või enam ei õpi, aga põhjuste avaldamine peaks jääma juba otsusest puudutatud isikutele endile.

Teiseks, ka kõnealused õpilased said otsusest teada selle postituse kaudu, sest õppenõukogu ei olnud jõudnud veel lastevanematele teavitada.

Üks päev korraga / Haigused farmis

Oleks vanemaid teavitatud, oleks ehk otsust vaidlustatud. Internetist ei kao midagi Kui rääkida internetikeskkondades andmete avaldamisest, siis tõepoolest peab alati olema valmis, et kõik, mis on kord internetti üles pandud, ei pruugi sealt kunagi kaduda ja võib ikka ja jälle kasvõi aastaid hiljem välja ilmuda.

Lapsed ja noored

Õnneks on kõigil võimalus kaaluda, mida ta avaldab, ja üle vaadata suhtlusgruppide privaatsussätted. Paljud klassid on teinud omale suhtlusportaalides piiratud juurdepääsuga grupid või listid, mille juures soovitame kokku leppida, et enne piltide jm andmete avaldamist rühmast väljapoole peaks teistelt luba küsima.

Hea on viis värvi igas portsus. Taimed sisaldavad antioksüdante, mis hävitavad ka vähirakke ja hoiavad korras veresooni. Seega on taimetoit koos vähese liha, muna ja piimaga parim. Taimetoit ei ole kartul ja kaste, vaid näiteks köögiviljahautis, püreesupp, pajaroog, salat. Sisuliste järelduste tegemiseks tuleb õpetaja tegevust jälgida, teda vajaduse korral juhendada ja nõustada.

Rahvatervise seadus (lühend - RTerS)

Koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et lasteaed peab koostama sisehindamise aruande, milles analüüsitakse õpetajate kompetentsust ja töö käigus tekkinud probleeme. Õpetaja on inimene, keda peab saama usaldada nii laps kui ka tema pere.

Õiguskantslerilt küsiti, millised on laste ja perede toetamise võimalused olukorras, kus laps on sattunud õpetaja ahistamise ohvriks. Usaldus tähendab turvatunnet, mille kool peab looma, ennetades last ohustavaid olukordi.

Lapse haiguste avalikustamine § 20 kohaselt ei tohi kooli või mõne muu lasteasutuse direktor võtta õpetajana tööle inimest, kellel on keelatud lastega töötada. Kool peab ka õppe- ja kasvatustegevuse kaudu toetama õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, aidates sellega parandada õpilaste teadmisi enda õigustest. Väära käitumise teadvustamine aitab kaasa turvalise koolikeskkonna loomisele. On oluline, et noored oskaksid ja julgeksid väärkohtlemise korral abi otsida, näiteks rääkida sellest kooli psühholoogile või helistada lasteabitelefonil.

Kui õpilane satub väärkohtlemise ohvriks, on tal õigus saada koolilt kaitset ja toetust. Kool saab pakkuda õpilasele näiteks koolipsühholoogi abi või paluda last aidata Rajaleidja psühholoogil. Ahistavast käitumisest võib lapsevanem teatada politseile, kes oskab anda konkreetsele juhtumile õigusliku hinnangu.

Õpetaja ja kooli juhtkond peavad läbi mõtlema, kas kõik sammud on tehtud lapse huvides ja kooskõlas seadusega. Direktor hindab, kas õpetajad ja neid abistavad töötajad tulevad tööga toime. Vajaduse korral tuleb direktoril lõpetada töösuhe inimesega, kelle vaimne tervis või pedagoogilised oskused ei ole lastega töötamiseks sobivad ning kes seetõttu võib ohustada laste heaolu.

Lasteaia või kooli tegevust saab hinnata hoolekogu, kohalik omavalitsus lasteaia või kooli pidajana ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Andmekaitse ei tohi saada õpetamisel takistuseks

Lapsevanem lapse arengu toetajana Lapsevanem osaleb koolielus mitmel moel. Mõnikord ei laabu aga suhtlus kooliga teineteist mõistvas vaimus. Lapse heaolu toetamisel on samas oluline, et õpetaja ja lapsevanemad teeksid koostööd. Kui üks või teine pool on eksinud, ei tähenda see veel, et edasine koostöö on võimatu. Otstarbekas on koos arutada võimalikke lahendusi. Lapsevanem pöördus õiguskantsleri poole, kuna ta ei olnud saanud koolidirektorilt vastust oma kirjale.

Vanemal on õigus saada koolilt teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Teisalt peab ka lapsevanem tegema lapse heaolu tagamiseks kooliga koostööd. Koostöö eeldus on omavaheline mõistev suhtumine.

Klassiõpetaja oli vanemale jaganud selgitusi ja pakkunud võimalusi tekkinud olukorda arutada, kuid selles ei jõutud kokkuleppele. Vanem ei pidanud piisavaks ka klassiõpetaja kirjalikku vastust, mistõttu ootas ta endiselt direktori kirja. Õiguskantsler leidis, et tekkinud olukorra lahendamiseks tuleb osapooltel kokku saada, et vanem saaks veel vastamata küsimustele asjakohased vastused.

Üks lapsevanem palus õiguskantsleril hinnata oma lapse koduõppe korraldamist. Laps oli koduõppel vanema soovil. Koduõpe vanema soovil eeldab vanema suuremat vastutust ja võimekust koostada koostöös kooliga oma lapsele individuaalne õppekava.

Vanemaga kokkuleppel võib ka kool ise koostada õpilasele individuaalse õppekava. Lapsevanem Arnica Sustava salvi, et kool ei ole kokkulepetest kinni pidanud. Arusaadavalt võivad erinevad asjaolud kogumis vanemat häirida, kuid konkreetsel juhul oli kool lahkhelid lahendanud ja arusaamatuste pärast vanemalt vabandust palunud. Õiguskantsleri hinnangul on lapse huvides, et vanem ja kool teeksid koostööd, sellesse peab panustama ka lapsevanem.

Õiguskantslerilt paluti selgitust, kas individuaalse õppekava koostamise aruteludel võib vanemat asendada tema esindaja.

Vanema ja kooli koostöös selgitatakse välja Lapse haiguste avalikustamine vajadused ja huvid ning otsitakse õpilasele sobivaid lahendusi.

Lapse haiguste avalikustamine Sest valu raviks liigestes

Vanem peab ise oma lapse hariduse üle otsustama, arvestades lapse võimete ja kalduvustega. Lapse esmane tugi on vanem, kellel on kohustus ja õigus lapse eest hoolitseda ja teda kasvatada. Vanem ei saa hooldusõigusest loobuda ega seda teistele üle anda.

Vanema palvel võib mõnd igapäevaküsimust lahendada keegi teine, kuid õppimisega seotud valikud ei ole igapäevaküsimused, sest need mõjutavad lapse arengut püsivalt. Õpilase õigus saada tagasisidet Õiguskantslerilt on aastate jooksul palju küsitud kontrolltööde kavandamise korra kohta, mis on sätestatud sotsiaalministri määruses.

Eesmärgid ja põhimõtted

Õpilased on oma avaldustes välja toonud, et koolid ei pea kinni määruses kehtestatud kontrolltööde kavandamise reeglitest.

Samuti on juhitud õiguskantsleri tähelepanu sellele, et määruses kasutatud kontrolltöö mõiste tekitab segadust ning selle kohta kehtivad normid on aegunud. Neist probleemidest ajendatuna saatis õiguskantsler 9. Paraku pole määrust seni muudetud. Kuna kontrolltööde korraldamise korra uuendamine viibib ilma sisulise põhjuseta, palus õiguskantsler sotsiaalministril algatada määruse muutmine vähemalt selles osas, mis puudutab kontrolltööde korraldamist.

Hindamine toetab õpilase arengut ja annab talle tagasisidet õppeaines edasijõudmise kohta. Õpilane soovis teada, kas õpetajal on õigus panna talle puudulikku hinnet selle pärast, et ta on tunnist mõjuva põhjuseta puudunud.

Põhjuseta puudumise eest saab õpetaja alandada õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet. Puudumine võib küll põhjustada õppetöös mahajäämist, kuid tunnist puudumise põhjal ei saa teha järeldust, et õpilase teadmised ja oskused on ebapiisavad.

Kui õpilane on puudunud või saanud töö eest negatiivse hinde, on tal õigus järele vastata, nii nagu näeb ette kooli õppekava. Õiguskantsleril paluti hinnata Tallinna Kunstigümnaasiumi järelevastamise korra õiguspärasust. Tallinna Kunstigümnaasium on jätnud õpilasele järelevastamiseks aega kümme päeva. Õiguskantsleri hinnangul peab kool tähtaega kehtestades arvestama aga ka sellega, et õpilasel ei ole alati võimalik kümne päeva jooksul järele vastata õpilane on näiteks pikalt puudunud.

Eesmärk on, et õpilane omandaks materjali nii hästi kui võimalik ega jääks oma teadmistes ja oskustes teistest maha. Kui õpilane järele vastama ei lähe, võib õpetaja panna talle negatiivse hinde, sest õpilane ei ole andnud võimalust enda teadmisi ja oskusi hinnata.

Õigus järele vastata on ka juhul, kui õpilane on puudunud tunnist põhjuseta, on töö tegemisel kasutanud ebaausaid võtteid või on saanud tunnitöö või koduse töö eest mitterahuldava hinde. Õiguskantsleril paluti hinnata kooli direktori käskkirjaga õpilasele tehtud noomituse õiguspärasust.

Õpilane esitas pärast puudumist kooli tulles arstitõendi. Direktori selgituse kohaselt tehti õpilasele noomitus põhjuseta puudumiste eest, kuna käskkirja koostamise hetkel olid puudumised põhjendamata.

Lapsevanem ei täitnud kohustust teatada koolile lapse puudumisest ja selle põhjustest puudumise esimesel õppepäeval. See ei tähenda, et õpilane puudus koolist põhjuseta. Kooli sotsiaalpedagoog hakkas lapsevanemaga ühendust otsima alles pärast seda, kui õpilasele oli juba tehtud noomitus. Kool peab aga asuma õpilase puudumise põhjusi välja selgitama kohe. Kui ei ole teada, kas õpilane puudus põhjusega või põhjuseta, ei ole alust ka noomitust teha.

Lapsevanema käitumist ei saa üle kanda lapsele, kes haiguse tõttu koolist puudus. Õpilasele hindeid pannes tuleb arvestada, et tegemist on isikuandmetega. Õiguskantsler selgitas kooli direktorile, et klassitunnistus ja lõputunnistustele lisatav hinneteleht annavad kokkuvõtvalt tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta.

Seega on need õpilase isikuandmed, millele juurdepääs kahjustaks oluliselt õpilase eraelu puutumatust. Õpilase hindeid on õigus teada vanemal või eestkostjal. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotluse alusel keelata koolil teavitada hinnetest enda vanemat või eestkostjat. Põhjendatud juhtudel võib anda õpilase hinnete kohta teavet ka teistele Lapse haiguste avalikustamine, näiteks kooli tugispetsialistile.

Toitlustamine lasteasutustes Õiguskantsleril paluti hinnata Harku valla Alasniidu Lasteaia laste toitlustamise korda, mille kohaselt kõik laste erimenüüga seotud kohustused olid jäetud lapsevanema kanda. Lasteaed peab tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamist korraldades tegema koostööd lapsevanemaga. Õiguskantsleri hinnangul ei saa koostööks pidada olukorda, kus lapsevanem peab ise vastutama selle eest, et Artriidi vees liigestes oleks talle sobiv toit vajaduse korral kaasas.

Kuigi lapse erimenüü eest on pandud vastutama lapsevanem, ei ole vanemal täielikku kontrolli lasteaia toiduvaliku üle. Töötajate suure töökoormuse või erimenüü koostamise oskuse puudumisega ei saa põhjendada lahendust, mis ei pruugi arvestada lapse heaoluga.

Alasniidu Lasteaed lubas muuta oma kodukorda ja avaldas lootust, et Harku vald leiab Õiguskantslerilt Lapse haiguste avalikustamine, kas Maarjamaa Hariduskolleegium võib lastel keelata kodust kaasa toodud toidu söömist. Õiguskantslerile kirjutanud inimese peamine mure oli, et aktiivsetele ja kasvueas noortele ei piisa neljast ettenähtud söögikorrast. Noored soovisid õhtuti süüa ka kodust kaasa võetud toitu.