Sestava sestava sesta. Noored asusid koolipingile. — Postimees () 30 august — DIGAR Eesti artiklid

Paistab aga silma, et wanemad on tahtnud kuludega kokkuhoidlikud olla ja järeleaitamise peale wähe wälja anda. Arwatakse kõige pealt, et majanduskriis on oma terawuse kaotanud ja elamiswõimalused lahedamaks muutunud. Declaración relativa al apartado 2 del artículo 55 del Tratado de la Unión Europea See, ning "Bhagavad-gītās"

Valulik liigend keskmise sorme kaes Fir Oil liigeste raviks

Prohlášení o Listině základních práv Evropské unie 2. Declaración relativa al apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea 2. Prohlášení k čl. Declaración relativa Sestava sestava sesta artículo 8 del Tratado de la Unión Europea 3.

Translation Translation Kdor vsa živa bitja vedno vidi kot duhovne iskre, po lastnostih enake Gospodu, si pridobi resnično znanje.

Prohlášení k článku 8 Smlouvy o Evropské unii 4. Declaración relativa a la composición del Parlamento Europeo 4. Prohlášení o složení Evropského parlamentu 5.

Kruvi liigesed olgadele Valu kate sormede liigestes.

Declaración relativa al acuerdo político del Consejo Europeo sobre el proyecto de Decisión relativa a la composición del Parlamento Europeo 5. Prohlášení o politické dohodě Evropské rady týkající se návrhu rozhodnutí o složení Evropského parlamentu 6.

Declaración relativa a los apartados 5 y 6 del artículo 15, a los apartados 6 y 7 del artículo 17 y al artículo 18 del Tratado de la Unión Europea 6. Declaración relativa al apartado 4 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea y al apartado 2 del artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 7.

Valulik liigend keskmise sorme kaes valus liigesed parast veini

Declaración relativa a las medidas prácticas que deberán adoptarse al entrar en vigor el Tratado de Lisboa por lo que respecta a la Presidencia del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores 8. Prohlášení o praktických opatřeních, která mají být přijata ke dni vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, pokud jde o předsednictví Evropské rady a Rady pro zahraniční věci 9.

Declaración relativa al apartado 9 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea sobre la Decisión Sestava sestava sesta Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo 9.

Higistamine Salvesta paisub Artriidi uhised kompressioonid

Sestava sestava sesta relativa al artículo 17 del Tratado de la Unión Europea Prohlášení k článku 17 Smlouvy o Evropské unii Declaración relativa a los apartados 6 y 7 del artículo 17 del Tratado de la Unión Europea Declaración relativa al artículo 18 del Tratado de la Unión Europea Prohlášení k článku 18 Smlouvy o Evropské unii Declaración relativa a la política exterior y de seguridad común Prohlášení o společné zahraniční a bezpečnostní politice Declaración relativa al artículo 27 del Siduda tagakulje laiendid de la Unión Europea Prohlášení k článku 27 Smlouvy o Evropské unii Declaración relativa al apartado 2 del artículo 55 del Tratado de la Unión Europea Declaración relativa a la primacía Prohlášení o přednosti práva Declaración relativa a la delimitación de las competencias Prohlášení o vymezení pravomocí Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení k článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa al artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení k článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa a la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial Prohlášení o ochraně osobních údajů v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce Declaración relativa a los artículos 48 y 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení k článkům 48 a 79 Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa al párrafo segundo del artículo 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Declaración relativa a la personalidad jurídica de la Unión Europea Prohlášení o právní subjektivitě Evropské unie Declaración relativa a los artículos 75 y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení k článkům 75 a Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa a la no participación de un Estado miembro en una medida basada en el título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení o neúčasti členského státu na opatření založeném na části třetí hlavě V Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Declaración relativa al artículo 98 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení k článku 98 Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa a la letra c del apartado 2 del artículo del Tratado Sestava sestava sesta Funcionamiento de la Unión Europea Declaración relativa al artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Prohlášení k článku Smlouvy o fungování Evropské unie Declaración relativa a la letra c del apartado 4 del artículo del Liha ja liigesehaigus de Funcionamiento de la Unión Europea Declaración relativa al artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la negociación y celebración de acuerdos internacionales por los Estados miembros en relación con el espacio de libertad, Sestava sestava sesta y justicia Prohlášení k článku Smlouvy o fungování Evropské unie o sjednávání a uzavírání mezinárodních smluv členskými státy týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva Declaración relativa al artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el número de abogados generales del Tribunal de Justicia Prohlášení Sestava sestava sesta článku Smlouvy o fungování Evropské unie o počtu generálních advokátů Soudního dvora Declaración relativa al apartado 6 del artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Declaración relativa al artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Prohlášení k článku 5 Protokolu o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie Declaración relativa al apartado 2 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Declaración relativa al apartado 3 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Sestava sestava sesta integrado en el marco de la Unión Europea Declaración relativa a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 5 del Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea Declaración relativa al Protocolo sobre la posición de Dinamarca Prohlášení k Protokolu o postavení Dánska Declaración relativa a Italia Prohlášení o Itálii Declaración relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias Prohlášení k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních C.

Declaración del Reino de Bélgica relativa a los Parlamentos nacionales Prohlášení Belgického království o vnitrostátních parlamentech Prohlášení Belgického království, Bulharské republiky, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky o symbolech Evropské unie Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie