UHENDUSTE KOHTA. DisplayLogo

Välisriikide kodanike ja kodakonsuseta isikute ühendusse vastuvõtmisest informeeritakse põhikirja registreerinud organit. Paragrahv 5. Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on kolme ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus.

Navigation

Üldsätted Paragrahv 1. Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust vabatahtlikult ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks kodanike vabatahtlike ühenduste - ühiskondlike organisatsioonide sealhulgas seltside, fondide ja teiste omaalgatusorganite ja nende liitude ning ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ja likvideerimise põhimõtted.

  • Valu haiguste liigeste nimekirjas
  • Если можно верить тому, что мы видели.
  • Spikker | Märkused USB-ühenduse kohta
  • Täiendustest ja muudatustest Eesti NSV seaduses "Kodanike ühenduste kohta" – Riigi Teataja
  • Canon : PIXMA juhendid : PROS series : Seadistusjuhend

Paragrahv 2. Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on UHENDUSTE KOHTA ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus.

Paragrahv 3.

Речь оптимизатора не прерывалась. Кроме обитателей непосредственно прилегающих секций, никто не заметил события.

Käesoleva seadusega reguleeritakse ka määratlemata liikmeskonnaga kodanikutahte realiseerimise ning ühiskonnaelus osalemise vormi - ühiskondliku liikumise edaspidi: liikumise - moodustamist ning tegevust. Paragrrahv 4.

UHENDUSTE KOHTA

Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised moodustuvad vaba algatuse alusel ning nad tegutsevad liikmete osavõtjate tahte ja huvide kohaselt vabatahtliku ühistegevuse, võrdõiguslikkuse ning omavalitsuse alusel ning võtavad vastavalt oma põhikirjalistele ülesannetele osa riigi ja ühiskonna asjade juhtimisest ning poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste küsimuste otsutamisest.

Paragrahv 5. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste tegevuse aluseks on asutamiskoosolekul vastuvõetud ja käesoleva seadusega ettenähtud korras registreeritud põhikiri põhidokument.

Когда Орел и Николь приблизились, в ней открылась широкая дверь, за которой они обнаружили высокое округлое помещение; внутри него находилась сфера десяти метров в диаметре. Стены и потолок комнаты были сплошь покрыты непонятным оборудованием и странными пометками. Орел сказал Николь, что не может дать - Мне сообщили, - проговорил инопланетянин, - что о ходе твоего визита нам расскажут внутри сферы, находящейся сейчас перед. Блестящая сфера разделилась пополам по диаметру.

Kodanike ühendus omandab juriidilise isiku õigused ja alustab tegevust tema põhikirja põhidokumendi registreerimise hetkest.

Käesolev seadus ei reguleeri kooeratiivsete ühenduste, usuühingute ja nende liitude, samuti kodanike omaalgatuslike organite ja organisatsioonide tegevust, kes ei taotle juriidilise isiku seisundit.

UHENDUSTE KOHTA

Paragrahv 6. Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirjas põhidokumendis peab sisalduma: 1 nimetus ja struktuur; 2 tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, tegutsemispiirkond; 3 liikmeks astumise, liikmest lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord; 4 Artroosi agenemine ravis liikumises osalejate põhiõigused ja kohustused; 5 juhtorganite ja revisjonikomisjoni moodustamise kord ja nende volituste kestvus; 6 finantsmajandusliku tegevuse põhialused; 7 reorganiseerimise ja likvideerimise tingimused ning kord.

Paragrahv 7.

Teha Eesti NSV

Ühiskondlikesse organisatsioonidesse UHENDUSTE KOHTA nende liitudesse võib kuuluda ning liikumisest osa võtta võrdsetel alustel iga Eesti NSV kodanik. Vastavalt põhikirjale ning kehtivatele normatiivaktidele võivad liikmeskonda kuuluda liikumises osaleda teiste liiduvabariikide kodanikud, samuti kollektiivliikmena osalejana juriidilised isikud. Välisriikide kodanike ja kodakonsuseta isikute ühendusse vastuvõtmisest informeeritakse põhikirja registreerinud organit.

UHENDUSTE KOHTA

Paragrahv 8. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste täidesaatva juhtorgani tegevesimees saab olla täisealine Eesti NSV kodanik.

Täidesaatva juhtorgani muud liikmed peavad olema vähemalt 16 aastat vanad, noorte- ja lasteorganisatsioonides nende põhikirjas põhidokumendis ettenähtud vanuses.

L. C. ühenduse GreenSando nimel taotluse kohta lõpetada ülemäärane maakasutus Milano lõunaosas

Paragrahv 9. Ühiskondliku orgnisatsiooni moodustamisel riigiorgani, ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni juurde vaatab tema põhikirja põhidokumendi enne selle registreerimiseks esitamist läbi vastav organ,ettevõte, asutus või organisatsioon, mille kohta tehakse põhikirja põhidokumenti märge.

UHENDUSTE KOHTA

Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega. Välismaal asuvate organisatsioonide ja liikumiste liikmeks osalejaks astumisel või liikmelisuse osaleja staatuse taastamisel peavad ühendused sellest informeerima nende põhikirja põhidokumendi registreerinud organit.

Registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised võivad kooskõlas kehtestatud korraga ja silmas pidades põhikirjalisi eesmärke moodustada koosseisulisi allüksusi ning arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus nende põhikirjaga põhidokumendiga.

Ühiskondlike organisatsioonide ja nende liitude ning liikumiste nimeks ei või võtta mõne teise ühislondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu UHENDUSTE KOHTA liikumise nimetust. Registreerimine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, ühiskondlike organisatsioonide liidud ja liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe kuu jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele rajooni või vabariikliku alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele.